Regulamin

Ogólne warunki użytkowania następujących stron internetowych i ich podsekcji:

www.drivparts.com/pl-pl/ ; www.beruparts.pl ; www.championautoparts.pl ; www.ferodo.pl ; www.jurid.pl ; www.moogparts.pl 

Aby wydrukować Warunki użytkowania, kliknij tutaj.
Aby pobrać kopię Warunków użytkowania, kliknij tutaj

1.    Zakres obowiązywania

Każda ze stron internetowych wymienionych powyżej (zwana dalej „Stroną internetową”) jest stroną firmy Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. zarejestrowanej w sądzie rejestrowym w Antwerpii pod numerem BE 0452.101.063 z siedzibą w Kontich w Belgii i następującym adresem firmowym: Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgia, nr VAT BE 0452.101.063 (zwaną dalej „Federal-Mogul”).

Opisane poniżej ogólne warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do sposobu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”), chyba że konkretny punkt niniejszego dokumentu wyraźnie odnosi się wyłącznie do innej strony internetowej lub podsekcji innej strony internetowej. 

2.    Zakres usługi

Federal-Mogul dokłada wszelkich starań, aby stale aktualizować i dostosowywać informacje na Stronie internetowej. Federal-Mogul zastrzega prawo do adaptacji, ograniczania lub usuwania pewnych informacji. Federal-Mogul nie gwarantuje Użytkownikowi dostępu do pewnych informacji. 

3.    Obowiązki Użytkownika

3.1    Korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów ustawowych. W szczególności Użytkownik wstrzyma się od

  • utrudniania lub przeciążania funkcjonalności lub dostępności tej Strony internetowej poprzez nieprawidłowe lub niewłaściwe korzystanie z niej,
  • manipulowania, przesyłania lub umieszczania danych naruszających prawa osób trzecich.

3.2    Poprzez zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających Użytkownik nie przyczyni się do rozpowszechniania na Stronie internetowej lub wprowadzania na nią szkodliwych programów lub części takich programów, np. wirusów, trojanów lub robaków.

3.3    Użytkownik niezwłocznie powiadomi Federal-Mogul o nieprawidłowym przedstawieniu informacji lub odstępstwach na tej Stronie internetowej.

4.    Dostępność Strony internetowej

Federal-Mogul dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi stały dostęp do Strony internetowej. Mogą jednak wystąpić przerwy w działaniu lub ograniczenia dostępu wynikające z prac serwisowych, rozszerzania lub dodawania dodatkowych treści lub z powodu zakłóceń pracy systemu w internecie lub przypadku działania siły wyższej. W związku z tym firma Federal-Mogul nie gwarantuje dostępności tej Strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za pełny lub częściowy brak takiej dostępności.      

5.    Prawa autorskie

Treści przedstawione na Stronie internetowej są chronione prawami autorskimi, prawami pośrednimi lub podlegają innym prawom ochrony własności intelektualnej lub handlowej. Struktury ani treści tej Strony internetowej (tj. w szczególności tekstów, grafiki, plików audio i wideo oraz podobnych) nie można kopiować w całości lub częściowo ani też rozpowszechniać, wykorzystywać z umożliwieniem publicznego dostępu lub wykorzystywać w inny sposób poza zwykłym użytkowaniem Strony internetowej lub treści Strony internetowej do własnego użytku bez wcześniejszej zatwierdzonej zgody Federal-Mogul (lub zgody odpowiedniego posiadacza praw). W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie przez Użytkownika informacji lub treści znajdujących się na tej Stronie internetowej do własnych celów biznesowych.

6.    Wyłączenie gwarancji

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE KORZYSTA ZE STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAKIM, JAKI JEST” I „TAKIM, JAKI JEST DOSTĘPNY” WRAZ ZE WSZELKIMI BŁĘDAMI I WADAMI.

W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA FEDERAL-MOGUL WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WAD UKRYTYCH, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW. W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA FEDERAL-MOGUL NIE GWARANTUJE, ŻE (I) STRONA INTERNETOWA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (II) STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY, BEZBŁĘDNY LUB WOLNY OD WIRUSÓW, (III) INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ, BĘDĄ DOKŁADNE, OBSZERNE I NIEZAWODNE.

WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SĄ POBIERANE LUB UZYSKIWANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA UŻYTKOWNIKA I NA JEGO RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z PUNKTEM „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” PONIŻEJ.

POWYŻSZE OGRANICZENIA GWARANCJI MOGĄ NIE BYĆ DOZWOLONE WE WSZYSTKICH JURYSDYKCJACH I TE OGRANICZENIA NIE OGRANICZAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI PRAW WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

7.    Ograniczenie odpowiedzialności

7.1     FIRMA FEDERAL-MOGUL ODPOWIADA TYLKO ZA SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE PRZEZ SWOJE RAŻĄCE NIEDBALSTWO LUB DZIAŁANIE UMYŚLNE. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA DO JAKIEGOKOLWIEK USZCZERBKU NA ŻYCIU, CIELE I ZDROWIU ANI DO JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE JEST ISTOTNE DLA OSIĄGNIĘCIA CELU NINIEJSZEJ UMOWY, NA KTÓREGO WYPEŁNIENIE UŻYTKOWNIK MOŻE W UZASADNIONY SPOSÓB LICZYĆ, I KTÓRE WARUNKUJE PODSTAWOWY CHARAKTER TEJ UMOWY (ZWANEGO DALEJ „ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIEM UMOWNYM”). JEŻELI NARUSZENIE PRZEZ FM ISTOTNEGO ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO WYNIKA JEDYNIE ZE ZWYKŁEGO NIEDBALSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FM OGRANICZA SIĘ JEDYNIE DO SZKÓD TYPOWYCH, KTÓRE DA SIĘ PRZEWIDZIEĆ.

7.2     Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH W PUNKCIE 7.1 WARUNKÓW W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA FEDERAL-MOGUL ANI JEJ DOSTAWCY LUB PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE ANI WYNIKOWE, W TYM M.IN. ZA ŻADNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH, ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, WARTOŚCI FIRMY I/LUB KLIENTÓW SPOWODOWANEJ KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA LUB JEGO DZIAŁANIEM, KORZYSTANIEM Z DOKUMENTÓW, ŚWIADCZENIEM LUB NIEWYŚWIADCZENIEM USŁUG, OPÓŹNIENIAMI I PRZERWAMI W DOSTĘPNOŚCI STRONY, WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI, AWARIAMI LUB NIEPRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU UŻYTKOWNIKA MAJĄCYMI ZWIĄZEK Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NIEPRAWIDŁOWYCH TREŚCI LUB POMINIĘĆ BĄDŹ INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH ORAZ ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH (NAWET JEŚLI FIRMA FEDERAL-MOGUL ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD) WYNIKAJĄCYCH Z ROSZCZEŃ NA PODSTAWIE GWARANCJI, KONTRAKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, NIEDBALSTWA (ŁĄCZNIE Z RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM), UKRYTYCH WAD, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ.

NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY FEDERAL-MOGUL ZA JEJ WŁASNE CELOWE NIEDBALSTWO LUB OSZUSTWO ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, ORAZ POZOSTAJE BEZ USZCZERBKU DLA OBOWIĄZKOWYCH PRAW UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA FEDERAL-MOGUL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWOWYMI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ZŁOŚLIWE ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA LUB INSTALACJĘ DOKONANĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ANI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ UMYŚLNE DZIAŁANIE, RAŻĄCE NIEDBALSTWO LUB NIEDBALSTWO UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ CZĘŚCI FEDERAL-MOGUL PRZEZ UŻYTKOWNIKA FEDERAL-MOGUL. 

8.    Postanowienia końcowe

8.1     Firma Federal-Mogul ma prawo w dowolnym momencie zmienić i/lub uzupełnić niniejsze Warunki z zachowaniem sześciotygodniowego okresu wyprzedzenia, wysyłając zmienioną wersję Warunków na adres e-mail podany przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmienionych lub uzupełnionych Warunków w ciągu sześciu tygodni od daty ich otrzymania, zmienione Warunki wchodzą w życie. W treści powiadomienia o zmianie Warunków powinno być wyraźnie zaznaczone, że Użytkownik ma prawo niewyrażenia zgody. W przypadku istotnej przyczyny, w szczególności jeśli zmiana Warunków jest niezbędna w celu przestrzegania prawa przez firmę Federal-Mogul, firma Federal-Mogul może wypowiedzieć Umowę z podaniem przyczyny.

8.2     Mimo że Strona internetowa jest dostępna na całym świecie, niektóre produkty i usługi omówione na Stronie internetowej w pewnych lokalizacjach geograficznych mogą być niedostępne. Firma Federal-Mogul zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostawy dowolnego produktu lub świadczenia dowolnej usługi dowolnej osobie, firmie i lokalizacji geograficznej według własnego uznania i zgodnie z obowiązującym prawem.

8.3     Strona internetowa została utworzona i jest prowadzona zgodnie z prawem belgijskim. Niniejsze Warunki oraz wszelkie postanowienia umowne i pozaumowne (w tym kwestie przedumowne) związane z ich zawarciem, ważnością, interpretacją, egzekwowaniem, wykonaniem i rozwiązaniem będą interpretowane i rozstrzygane zgodnie z prawem belgijskim w zakresie, w jakim prawo belgijskie nie jest zastąpione przez inne nadrzędne obowiązujące przepisy, np. przepisy dotyczące ochrony konsumentów, którymi obowiązkowo Użytkownik jest objęty. Bez uszczerbku dla wynikających z obowiązujących przepisów prawnych obowiązkowych praw Użytkownika do kierowania roszczeń do innych sądów właściwych, wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszych Warunków lub mające związek z korzystaniem ze Strony internetowej lub z zawarciem, ważnością, interpretacją, egzekwowaniem, wykonaniem i wypowiedzeniem postanowień umownych lub nieumownych (w tym przedumownych) będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli w Belgii.

8.4     Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek sąd właściwy, nieważność takiego postanowienia nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które nadal będą w pełni obowiązywać. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków nie będzie uważane za kolejne lub stałe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku.

8.5     Linki zewnętrzne: Strona internetowa zawiera hiperłącza do innych stron internetowych oraz odniesienia do innych źródeł informacji. Te hiperłącza i źródła informacji mają charakter informacyjny. Te strony internetowe oraz zawarte na nich informacje nie podlegają kontroli ani nadzorowi firmy Federal-Mogul, nie zostały przez firmę Federal-Mogul zweryfikowane ani nie są objęte niniejszymi Warunkami. Firma Federal-Mogul nie gwarantuje jakości, zgodności z prawem, wiarygodności ani kompletności informacji zawartych na tych stronach internetowych. Firma Federal-Mogul nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z korzystania z informacji zawartych na tych stronach internetowych.

9.    Informacja prawna

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgia
Nr ref. BE 0452.101.063
Sąd rejestrowy w Antwerpii
Nr VAT: BE 0452.101.063
Nr telefonu: +32 3 450 83 10
Adres e-mail: info@fmmotorparts.com

10.     Warunki dodatkowe dotyczące korzystania z usług dostępnych w Garage Gurus

10.1     Zakres zastosowania

10.1.1     Jeśli Użytkownik korzysta z usług dostępnych w podsekcji „Garage Gurus” Strony internetowej (zwanej dalej „Garage Gurus”), to poza Warunkami określonymi powyżej w niniejszym dokumencie podlega on dodatkowo warunkom określonym w niniejszym punkcie 10.

10.1.2     Dostęp do Garage Gurus oraz usług dostępnych w tej sekcji możliwy jest tylko zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 10.

10.2     Rejestracja i dostęp do Garage Gurus

10.2.1     Korzystanie z Garage Gurus wymaga udanej rejestracji Użytkownika na Stronie internetowej.

10.2.2     Aby się zarejestrować, Użytkownik musi przesyłać zapytanie online do firmy Federal-Mogul, wprowadzając dane wymagane do rejestracji w oknie rejestracji. Wszystkie dane muszą być kompletne i poprawne. Przed wysłaniem zapytania online Użytkownik musi zaakceptować Warunki.

10.2.3     Użytkownik zostanie powiadomiony o pomyślnej rejestracji w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika. Po pomyślnej rejestracji w Garage Gurus Użytkownik otrzyma osobiste dane dostępu do Garage Gurus.

10.2.4     Dostęp do Garage Gurus odbywa się online za pośrednictwem Strony internetowej lub za pośrednictwem bezpośredniego linku otrzymanego od firmy Federal-Mogul. Aby się zalogować, Użytkownik musi wprowadzić swoje osobiste dane dostępowe w polach widocznych na ekranie logowania.

10.2.5     Dostęp do Garage Gurus jest bezpłatny. Jednakże naliczone mogą zostać koszty ogólnego dostępu do internetu, które ponosi Użytkownik.

10.2.6     Nie przysługują roszczenia z tytułu rejestracji w Garage Gurus. Firma Federal-Mogul zastrzega sobie prawo do odmowy lub odrzucenia rejestracji w Garage Gurus w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez podania przyczyny.

10.2.7     Użytkownik ma prawo weryfikować lub modyfikować swoje dane.

10.2.8     Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia swojego dostępu do Garage Gurus w formie pisemnej lub e-mailem.

10.3     Zakres usług Garage Gurus

10.3.1     Garage Gurus dostarcza Użytkownikom informacji o swoich produktach i usługach takich jak serwisy techniczne, wiadomości i szkolenia (zwanych dalej „Usługami Garage Gurus”).

10.3.2     Wszystkie Usługi Garage Gurus mają jedynie charakter informacyjny, co oznacza, że nie zastępują formalnego szkolenia, konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania produktu ani konieczności konsultacji z wykwalifikowanym mechanikiem lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobą w celu zamontowania lub używania produktu.

10.3.3     Firma Federal-Mogul zobowiązuje się do ciągłego optymalizowania i dostosowywania oferty informacyjnej Garage Gurus. Firma Federal-Mogul zastrzega sobie prawo do dostosowania, ograniczenia lub usunięcia informacji bez uprzedniego powiadomienia według własnego uznania. Firma Federal-Mogul nie gwarantuje Użytkownikowi dostępu do żadnych określonych informacji w Garage Gurus.

10.4     Zobowiązania Użytkownika

10.4.1     Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązuje się przekazać niezbędne informacje, które będą kompletne i poprawne. Użytkownik niezwłocznie powiadomi firmę Federal-Mogul o wszelkich przyszłych zmianach swoich danych lub zaktualizuje takie dane samodzielnie w Garage Gurus.

10.4.2     Dane dostępu powinny być traktowane jako informacje poufne i w żadnym wypadku nie mogą być ujawniane stronom trzecim. W przypadku zgubienia danych dostępu i jeżeli istnieje podejrzenie, że nieuprawnione osoby trzecie mogły wejść w posiadanie takich danych dostępu, Użytkownik bezzwłocznie dokona ich zmiany lub powiadomi firmę Federal-Mogul o konieczności ich zmiany.

10.4.3     Dane dostępu Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika i w żadnym wypadku nie będą udostępniane innym osobom.

10.4.4     Firma Federal-Mogul ma prawo zablokować i/lub usunąć dostęp Użytkownika do Garage Gurus tymczasowo lub na stałe, jeśli Użytkownik nie spełni swoich zobowiązań wynikających z Warunków.

10.5     Prezentacja produktu

10.5.1     Produkty prezentowane na Stronie internetowej powinny być prezentowane w stanie „takim, w jakim są”, a firma Federal-Mogul nie udziela w związku z prezentacją żadnych gwarancji co do dostępności lub przydatności produktu prezentowanego w określonym lub domniemanym celu.

10.5.2     W przypadku porównania różnych podobnych produktów ze sobą firma Federal-Mogul w szczególności nie udziela żadnej gwarancji na to, czy wszystkie porównywane produkty będą faktycznie dostępne ani – w przypadku porównywania funkcji produktów – na to, że jakiekolwiek inne właściwości lub funkcje porównywanych produktów będą podobne.