Všeobecné podmínky používání

Všeobecné podmínky používání následujících webových stránek a jejich dílčích sekcí:

www.drivparts.com/cs-cz/ ; www.championautoparts.cz ; www.ferodo.cz ; www.moogparts.cz 

Kliknutím zde můžete tyto Podmínky vytisknout.
Kliknutím zde můžete tyto Podmínky stáhnout

 

1. Rozsah působnosti

Každá z webových stránek uvedených v seznamu výše (dále jednotlivě jen „Webová stránka“) je webovou stránkou společnosti Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A., zapsané u rejstříkového soudu v Antverpách pod registračním číslem Ref. č. BE 0452.101.063, se sídlem na adrese Kontich, Belgie, a s místem podnikání na adrese Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgie, DIČ: BE 0452.101.063 (dále jen „společnost Federal-Mogul“).

Níže popsané všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky”) se vztahují na používání Webové stránky uživatelem (dále jen „Uživatel“), pokud se ve zvláštním oddíle neodkazuje výlučně na jinou webovou stránku nebo jiný pododdíl webové stránky.

2. Rozsah služby

Společnost Federal-Mogul se maximálně snaží o trvalou aktualizaci a úpravu informací na své Webové stránce. Společnost Federal-Mogul si vyhrazuje práva na přizpůsobení, omezení nebo odstranění určitých informací. Společnost Federal-Mogul nezaručuje Uživateli přístup k určitým informacím.

3. Povinnosti Uživatele

3.1     Při používání této Webové stránky Uživatelem nesmí docházet k porušování žádných platných zákonných předpisů. Uživatel je zejména povinen se zdržet,

            • narušování nebo přetěžování funkčnosti nebo dostupnosti této Webové stránky zneužíváním nebo nesprávným používáním,
            • manipulací, zasíláním nebo umísťováním údajů, prostřednictvím kterých dochází k narušování práv třetí osoby.

3.2     Prostřednictvím vhodných opatření je Uživatel povinen zajistit, aby jeho používáním Webové stránky nedocházelo k rozšiřování nebo vkládání škodlivých programů nebo částí programů, například virů, trojských koní nebo červů.

3.3     Uživatel je povinen informovat společnost Federal-Mogul bez prodlení o nesprávných prezentacích nebo odchylkách v informacích prezentovaných na této Webové stránce.

4. Dostupnost Webové stránky

Společnost Federal-Mogul vynaloží maximální úsilí, aby poskytla Uživateli trvalý přístup k Webové stránce. Provozní přerušení nebo omezení přístupu způsobené prováděním servisu, úpravami, rozšiřováními nebo vkládáním dodatečného obsahu nebo z důvodu neoddělitelných poruch systému na internetu nebo v případě vyšší moci však jsou možná. Společnost Federal-Mogul proto nezaručuje žádnou určitou dostupnost této Webové stránky a není odpovědné za úplné ani dílčí nezdar u určité dostupnosti. 

5. Autorské právo

Obsah prezentovaný v rámci této Webové stránky je chráněn autorskými právy, právy autorů a příbuznými právy, nebo se na něj vztahují jiná ochranná práva duševního vlastnictví nebo obchodní ochranná práva. Struktura a obsah této Webové stránky (tj. Zejména text, grafika, zvukové nebo video soubory a podobně) nesmějí být plně ani zčásti kopírovány, rozšiřovány využíván s umožněným veřejného přístupu nebo používány jiným způsobem, který přesahuje obvyklou míru používání Webové stránky nebo obsahu Webové stránky pro vlastní použití, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Federal-Mogul (nebo příslušného držitele práv). Zejména není dovoleno používání informací nebo obsahu této Webové stránky Uživatelem k jeho vlastním obchodním účelům. 

6. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

UŽIVATEL JE VÝSLOVNĚ SROZUMĚN SE SKUTEČNOSTÍ A SOUHLASÍ, ŽE UŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY PROBÍHÁ NA JEHO VÝHRADNÍ RIZIKO A NEBEZPEČÍ. TATO WEBOVÁ STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA VE STAVU, „V JAKÉM JE“ A „V JAKÉM JE K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI A ZÁVADAMI.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, A TO VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ, MIMO JINÉHO VČETNĚ ZÁRUK ZA SKRYTÉ NEBO LATENTNÍ VADY, ZA OBCHODOVATELNOST, ZA VHODNOST KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A ZA NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (I) WEBOVÁ STRÁNKA SPLNÍ POŽADAVKY UŽIVATELE, (II) WEBOVÁ STRÁNKA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ, BEZCHYBNÁ NEBO BEZ PŘÍTOMNOSTI VIRŮ (III) INFORMACE, KTERÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAT Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, BUDOU PŘESNÉ, KOMPLEXNÍ NEBO SPOLEHLIVÉ.

VŠECHNY MATERIÁLY, KTERÉ BUDOU STAŽENY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZÍSKÁNY PROSTŘEDNICTVÍM UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, JSOU NA VLASTNÍM UVÁŽENÍ A PODLE VLASTNÍHO RIZIKA UŽIVATELE, A UŽIVATEL JE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA VŠECHNY ŠKODY NA JEHO POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ, KE KTERÉ DOJDE V DŮSLEDKU STAHOVÁNÍ NĚKTERÉHO TOHOTO MATERIÁLU V SOULADU S ODDÍLEM „OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI“ UVEDENÝM NÍŽE.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ZÁRUKY NEMUSÍ BÝT POVOLENA VE VŠECH PRÁVNÍCH SYSTÉMECH, A TĚMITO OMEZENÍMI ZEJMÉNA NEJSOU DOTČENA ZÁVAZNÁ PRÁVA UŽIVATELE PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1     SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL ODPOVÍDÁ POUZE ZA ÚRAZY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ JSOU ZPŮSOBENY HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO ÚMYSLNĚ. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJE NA ÚRAZY NEBO ZTRÁTY NA ZDRAVÍ, ŽIVOTĚ NEBO KONČETINÁCH, ANI NA ŽÁDNÁ PORUŠENÍ ZÁVAZKU, KTERÝ JE VÝZNAMNÝ PRO DOSAŽENÍ ÚČELU TÉTO SMLOUVY, NA KTERÝ SE MŮŽE UŽIVATEL PŘIMĚŘENĚ SPOLÉHAT A KTERÝ URČUJE ZÁKLADNÍ CHARAKTER TÉTO SMLOUVY (DÁLE JEN „ZÁSADNÍ ZÁVAZEK“). POKUD SE SPOLEČNOST FM DOPUSTÍ PORUŠENÍ ZÁSADNÍHO ZÁVAZKU POUZE PROSTOU NEDBALOSTÍ, JE VÝŠE NÁHRADY ŠKOD OMEZENA NA ČÁSTKU, KTERÁ JE TYPICKÁ A PŘEDVÍDATELNÁ.

7.2     ZA PODMÍNEK OMEZENÍ UVEDENÝCH V ODSTAVCI 7.1 PODMÍNEK, V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY, JE UŽIVATEL VÝSLOVNĚ SEZNÁMEN SE SKUTEČNOSTI A SOUHLASÍ, ŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ NEBO ZAMĚSTNANCŮ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉHO VČETNĚ ŠKOD JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY ÚDAJŮ, UŠLÉHO ZISKU, UŠLÉHO PODNIKÁNÍ, UŠLÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, UŠLÝCH GOODWILLU, ZTRACENÉ KLIENTELY, KE KTERÉM DOŠLO NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO CHOVÁNÍM SOFTWARU, DOKUMENTŮ, POSKYTNUTÍM SLUŽEB NEBO NEPOSKYTNUTÍM SLUŽEB, PRODLENÍMI NEBO PŘERUŠENÍMI PŘÍSTUPU K WEBOVÉ STRÁNCE, POČÍTAČOVÝM VIREM, VÝPADKEM NEBO NESPRÁVNOU FUNKCÍ VAŠICH SYSTÉMŮ, KE KTERÝM DOŠLO V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY UŽIVATELEM, CHYBNÝM OBSAHEM NEBO OPOMENUTÍM NEBO JINÝMI NEHMOTNÝMI ZTRÁTAMI, A ROVNĚŽ NÁROKY TŘETÍCH OSOB (I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD), KTERÉ VYPLYNULY Z NÁROKŮ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU, NEDBALOSTI (VČETNĚ HRUBÉ NEDBALOSTI), SKRYTÝCH NEBO LATENTNÍCH VAD, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI A JINÉ PRÁVNÍ TEORIE.

TÍMTO OMEZENÍM ODPOVĚDNOSTI NEDOCHÁZÍ K OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI FEDERAL-MOGUL ZA JEJÍ VLASTNÍ ÚMYSLNOU NEDBALOST NEBO PODVOD, ANI ZA ŽÁDNOU JINOU ODPOVĚDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, A NEJSOU JÍ DOTČENA ŽÁDNÁ ZÁVAZNÁ PRÁVA UŽIVATELE JAKO SPOTŘEBITELE PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ NENÍ SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL ODPOVĚDNÁ PODLE ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ ZA ŠKODU, KTERÁ JE ZPŮSOBENA ÚMYSLNÝM CHOVÁNÍM NEBO INSTALACÍ UŽIVATELŮ, ANI ZA ŠKODU, KTERÁ JE ZPŮSOBENA ÚMYSLNĚ, HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO NEDBALOSTÍ NA INSTALACI ČÁSTÍ SPOLEČNOSTI FEDERAL-MOGUL, PROSTŘEDNICTVÍM UŽIVATELŮ SPOLEČNOSTI FEDERALMOGUL

8. Závěrečná ustanovení

8.1     Společnost Federal-Mogul je oprávněna kdykoliv upravit, případně doplnit tyto Podmínky s oznamovací lhůtou šesti týdnů zasláním upravené verze Podmínek na emailovou adresu uvedenou Uživatelem. Pokud Uživatel nevznese námitku proti upraveným nebo doplněným podmínkám ve lhůtě šesti týdnů od doručení, nabývají upravené Podmínky účinnosti. Uživatel je výslovně upozorněn na právo na podání námitky v oznámení o úpravě. V případě závažného důvodu, zejména pokud je dodatek k Podmínkám nutný k zajištění dodržování zákona společností Federal-Mogul, smí společnost Federal-Mogul odstoupit od Smlouvy z řádné příčiny.

8.2     Ačkoliv je tato Webová stránka přístupná po celém světě, nemusejí být všechny výrobky nebo služby, o kterých se pojednává na Webové stránce, k dispozici ve všech zeměpisných lokalitách. Společnost Federal-Mogul si vyhrazuje právo na omezení poskytování některého výrobku nebo služby osobě, společnosti nebo v zeměpisné lokalitě dle jejího přání, v souladu s platnými zákony.

8.3     Webová stránka byla vytvořena a je provozována podle zákonů Belgie. Tyto Podmínky a všechny smluvní nebo mimosmluvní (včetně předsmluvních) záležitosti související s jejich uzavřením, platností, výkladem, vymáháním, plněním a ukončením se chápou a vykládají v souladu se zákony Belgie a řídí se podle zákonů Belgie, a to v rozsahu, v jakém nad zákony Belgie nemají vyšší působnost platné závazné normy, například zákon o ochraně spotřebitele, ze kterých by vám závazně plynul užitek. Aniž by tím byla dotčena vaše závazná práva dle platných zákonů na postoupení všech nároků jiným příslušným soudům, budou všechny spory, které vzniknou mezi stranami z těchto Podmínek, z používání Webové stránky, případně z některých smluvních nebo mimosmluvních (včetně předsmluvních) záležitostí v souvislosti s jejich uzavřením, platností, výkladem, vymáháním, plněním a ukončením, nebo v souvislosti s výše uvedeným, postoupeny výlučné soudní pravomoci soudů v Bruselu v Belgii.

8.4     Pokud příslušný soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, shledáno příslušným soudem neplatným, potom neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, které zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Upuštění od některé z těchto Podmínek se nebude považovat za další nebo pokračující upuštění od této podmínky ani od jiné podmínky.

8.5     Externí odkazy: Webová stránka obsahuje určité hypertextové odkazy na jiné webové stránky a odkazy na jiné informační zdroje. Tyto odkazy a informační zdroje jsou poskytovány jako informace. Tyto webové stránky a informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou pod kontrolou ani pod dohledem společnosti FederalMogul a nebyly z naší strany kontrolovány a tyto Podmínky se na ně nevztahují. Společnost Federal-Mogul neposkytuje žádnou záruku za kvalitu, zákonnost, spolehlivost a úplnost informací obsažených na těchto webových stránkách. Odmítáme veškerou odpovědnost za škodu, která může vzniknout při nahlížení do informací obsažených na těchto webových stránkách.

9. Zákonná sdělení

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium
Ref. č. BE 0452.101.063
Rejstříkový soud v Antverpách
DIČ: BE 0452.101.063 
Phone: +32 3 450 83 10
Email: info@fmmotorparts.com


10. Dodatečné podmínky k používání služeb na Garage Gurus

10.1     Rozsah působnosti

10.1.1     Podmínky tohoto oddílu 10 se použijí vedle Podmínek uvedených výše v tomto dokumentu, pokud Uživatel využije služby přístupné v pododdíle „Garage Gurus“ na Webové stránce (dále jen „iniciativa Garage Gurus“).

10.1.2     K iniciativě Garage Gurus je možné získat přístup a její služby jsou k dispozici pouze v souladu s ustanoveními tohoto odstavce 10.

10.2     Registrace a přístup k iniciativě Garage Gurus

10.2.1     K využívání iniciativy Garage Gurus se vyžaduje zdárná registrace Uživatele na Webové stránce.

10.2.2     Za účelem registrace zašle Uživatel online dotaz společnosti Federal-Mogul, a to vložením vyžadovaných údajů nutných k registraci do registračního okna. Všechny údaje musí být vyplněny a musí být správné. Před odesláním online dotazu je Uživatel povinen přijmout Podmínky.

10.2.3     Uživatel bude uvědoměn emailem o své zdárné registraci, a toto oznámení bude zasláno na emailovou adresu, kterou Uživatel uvede. Po zdárné registraci k iniciativě Garage Gurus obdrží Uživatel osobní přístupové údaje k iniciativě Garage Gurus.

10.2.4     Přístup k iniciativě Garage Gurus probíhá online prostřednictvím Webové stránky nebo prostřednictvím přímého odkazu, který poskytne společnost Federal-Mogul. Při přihlášení musí Uživatel zadat své osobní přístupové údaje do políček uvedených na přihlašovací obrazovce.

10.2.5     Přístup k iniciativě Garage Gurus je bezplatný. Mohou však vzniknout náklady na všeobecný přístup k Internetu, které ponese Uživatel.

10.2.6     Neexistuje žádný nárok na registraci do iniciativy Garage Gurus. Společnost FederalMogul si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo zamítnutí registrace do iniciativy Garage Gurus, a to kdykoliv, dle svého výhradního uvážení a bez uvedení jakýchkoliv důvodů.

10.2.7     Uživatelé mohou své údaje kontrolovat nebo upravovat.

10.2.8     Uživatel smí kdykoliv písemně nebo emailem požádat o odstranění svého přístupu k iniciativě Garage Gurus.

10.3.     Rozsah služby v iniciativě Garage Gurus

10.3.1     Iniciativa Garage Gurus poskytuje Uživatelům informace o svých výrobcích a službách, například o technických službách, novinkách a školeních (dále jen „Služby Garage Gurus“).

10.3.2     Všechny Služby Garage Gurus mají pouze informační povahu, což znamená, že nenahrazují žádné formální školení, potřebu pročíst si příručku k výrobku nebo potřebu poradit se se školeným mechanikem nebo jinou příslušně kvalifikovanou osobou, aby bylo možné výrobek instalovat nebo využívat.

10.3.3     Společnost Federal-Mogul se zavazuje k trvalé optimalizaci a úpravě nabídky informací v iniciativě Garage Gurus. Společnost Federal-Mogul si vyhrazuje právo na úpravu, omezení nebo odstranění informací bez předchozího oznámení a dle svého výhradního uvážení. Společnost Federal-Mogul nezaručuje Uživateli přístup k určitým informacím v iniciativě Garage Gurus.

10.4.     Povinnosti Uživatele

10.4.1     Při registraci Uživatel poskytne potřebné informace úplně a správně. Uživatel je povinen informovat společnost Federal-Mogul o budoucích změnách bez prodlení, nebo je povinen aktualizovat tyto údaje v rámci iniciativy Garage Gurus sám.

10.4.2     Přístupové údaje jsou považovány za důvěrné informace a bude s nimi zacházeno jako s důvěrnými informacemi a v žádném případě nebudou zpřístupňovány třetím osobám. V případě ztráty mohou být přístupové údaje Uživatelem neprodleně změněny, nebo si Uživatel požádá společnost Federal-Mogul o jejich změnu, pokud existuje podezření, že neoprávněné třetí osoby mohou mít ve svém držení přístupové údaje.

10.4.3     Přístupové údaje Uživatele musí být užívány pouze Uživatelem a v žádném případě nesmějí být zpřístupňovány jiným jednotlivcům.

10.4.4     Společnost Federal-Mogul je oprávněna zablokovat, případně smazat přístup Uživatele do iniciativy Garage Gurus, a to buď dočasně, nebo trvale, pokud se Uživatel dopustí porušení svých povinností dle Podmínek.

10.5     Prezentace výrobků

10.5.1     Výrobky, které jsou prezentovány na webové stránce, jsou prezentovány „jak stojí a leží“, přičemž společnost Federal-Mogul neposkytuje žádnou záruku z důvodu prezentace za dostupnost nebo použitelnost prezentovaného výrobku k určitému nebo nepřímé vyjádřenému účelu.

10.5.2     Pokud jsou mezi sebou porovnávány různé výrobky, nepřejímá společnost FederalMogul zejména žádnou záruku za skutečnost, že všechny výrobky, které jsou vzájemně porovnávány, jsou skutečně k dispozici, nebo - v případě funkční srovnatelnosti výrobků - že i jiné vlastnosti nebo charakteristiky způsobilosti srovnávaných výrobků jsou mezi sebou rovněž porovnatelné.