Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de volgende websites en de subsecties daarvan: 

www.drivparts.com/nl-nl/ ; www.beruparts.nl ; www.championautoparts.nl ; www.ferodo.nl ; www.moogparts.nl


Klik hier om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te printen.
Klik hier om een kopie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te downloaden.

1.    Toepassingsgebied

Elk van de hierboven opgesomde websites (hierna individueel “Website” genoemd) iis de website van Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. geregistreerd bij het Handelsregister te Antwerpen onder het registratienummer BE 0452.101.063 met statutaire zetel in Kontich (België) en met het kantooradres te aan de Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België, btw-nummer BE 0452.101.063 (hierna “Federal-Mogul” genoemd).

Op het gebruik van de Website door de gebruiker ("Gebruiker") zijn de hierna omschreven algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") van toepassing, tenzij in een specifiek sectie uitdrukkelijk uitsluitend wordt verwezen naar een andere website of naar een subsectie van een andere website.

2.    Reikwijdte van de service

Federal-Mogul spant zich in om de informatie op deze Website voortdurend bij te werken en aan te passen. Federal-Mogul behoudt zich het recht voor bepaalde informatie aan te passen, te beperken of te verwijderen. Federal-Mogul garandeert de Gebruiker geen toegang tot bepaalde informatie.

3.   Verplichtingen van de Gebruiker

3.1    Het gebruik van deze Website door de Gebruiker mag niet in strijd zijn met toepasselijke wettelijke voorschriften.. In het bijzonder zal de Gebruiker zich onthouden van:

  • het belemmeren of overbelasten van de functionaliteit of beschikbaarheid van deze Website door misbruik of door oneigenlijk gebruik,
  • het manipuleren, verzenden of plaatsen van gegevens waardoor de rechten van derden worden geschaad.

3.2    De Gebruiker zorgt er door middel van passende maatregelen voor dat schadelijke programma's of onderdelen van programma's zoals virussen, trojans of wormen niet worden verspreid of ingevoerd via het gebruik van de Website.

3.3    De Gebruiker stelt Federal-Mogul onverwijld in kennis van onjuiste presentaties of afwijkingen van de informatie op deze Website.

4.    Beschikbaarheid van de website

Federal-Mogul stelt alles in het werk om de Gebruiker permanente toegang tot de Website te verlenen. Bedrijfsonderbrekingen of toegangsbeperkingen als gevolg van onderhoud, wijzigingen, uitbreidingen of het toevoegen van extra content of als gevolg van systeemstoringen op het internet of in geval van overmacht zijn echter mogelijk. Federal-Mogul garandeert daarom geen enkele beschikbaarheid van deze Website en is niet aansprakelijk voor volledige of gedeeltelijke mislukking van een bepaalde beschikbaarheid.

5.    Copyright

De inhoud die wordt aangeboden in het kader van de Website is beschermd door copyrights, auteursrechten en naburige rechten of is onderworpen aan andere intellectuele eigendomsrechten of commerciële beschermingsrechten. De structuur en de inhoud van deze Website (d.w.z. in het bijzonder tekst, afbeeldingen, audio- of videobestanden en dergelijke) mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verspreid, gebruikt om het publiek toegang te verlenen of op een andere manier worden gebruikt die verder gaat dan de gebruikelijke mate van gebruik van de Website of de inhoud van de Website voor eigen gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Federal-Mogul (of die van de betreffende rechthebbende). In het bijzonder is het gebruik van informatie of inhoud van deze Website door de Gebruiker voor eigen zakelijke doeleinden niet toegestaan.

6.    Vrijwaringsverklaring van garantie

DE GEBRUIKER BEGRIJPT EXPLICIET EN GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, MET ALLE FOUTEN EN DEFECTEN.

IN DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE WIJST FEDERAAL-MOGUL UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VOOR VERBORGEN OF LATENTE DEFECTEN, VAN VERHANDELBAARHEID, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIETINBREUK. IN DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE GEEFT FEDERAAL-MOGUL GEEN GARANTIE DAT (I) DE WEBSITE ZAL VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE GEBRUIKER, DAT (II) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, FOUTVRIJ, OF VIRUSVRIJ BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, DAT (III) DE INFORMATIE DIE KAN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN.

HET DOWNLOADEN VAN ALLE MATERIALEN OF OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN MATERIALEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VINDT PLAATS NAAR GOEDDUNKEN EN OP RISICO VAN DE GEBRUIKER. DE GEBRUIKER IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN ZIJN/HAAR COMPUTERSYSTEEM DIE OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL IN OVEREENSTEMMING MET DE SECTIE "BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID" HIERONDER.

DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN GARANTIES ZIJN MOGELIJK NIET IN ALLE RECHTSGEBIEDEN TOEGESTAAN EN DEZE BEPERKINGEN DOEN MET NAME GEEN AFBREUK AAN DE VERPLICHTE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER ONDER HET GELDENDE RECHT ONVERLET

7.    Beperking van aansprakelijkheid

7.1     FEDERAL-MOGUL IS UITSLUITEND AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE DOOR GROVE NALATIGHEID OF OPZET IS VEROORZAAKT. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT NIET VOOR LETSEL OF VERLIES VAN GEZONDHEID, LEVEN OF LICHAAM, NOCH VOOR DE SCHENDING VAN EEN VERPLICHTING DIE VAN BELANG IS VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN HET DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST, WAAROP DE GEBRUIKER REDELIJKERWIJS MAG VERTROUWEN, EN DIE BEPALEND IS VOOR HET BASISKARAKTER VAN DEZE OVEREENKOMST ("HOOFDVERPLICHTING”). ALS FM EEN HOOFDVERPLICHTING LOUTER DOOR EENVOUDIGE NALATIGHEID SCHENDT, DAN IS HET BEDRAG AAN SCHADEVERGOEDING BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT TYPISCH EN VOORZIENBAAR IS.

7.2     MET INACHTNEMING VAN DE BEPERKINGEN VERMELD IN ARTIKEL 7.1 VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN, IN DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE BEGRIJPT DE GEBRUIKER EN STEMT DE GEBRUIKER ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT IN GEEN GEVAL FEDERAL-MOGUL OF EEN VAN HAAR CONTRACTANTEN OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, BIJZONDERE GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EENDER WELKE SCHADE, DIE HET GEVOLG IS VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINST, BEDRIJF, OPPORTUNITEIT, GOODWILL, CLIENTELE DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE UITVOERING VAN SOFTWARE, DOCUMENTEN, HET AL DAN NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE, COMPUTERVIRUSSEN, DEFECTEN AAN OF STORING VAN DE SYSTEMEN VAN DE GEBRUIKER DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR DE GEBRUIKER, ONJUISTE INHOUD OF OMISSIE, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, EVENALS CLAIMS VAN DERDEN (ZELFS ALS FEDERAL-MOGUL OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT CLAIMS OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, BENADELING, NALATIGHEID (INCLUSIEF GROVE NALATIGHEID), VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, EN ANDERE JURIDISCHE THEORIEËN.

DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT NIET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FEDERAL-MOGUL VOOR HAAR EIGEN OPZETTELIJKE NALATIGHEID OF FRAUDE, OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER HET GELDENDE RECHT, EN LAAT DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER ALS CONSUMENT ONDER HET GELDENDE RECHT ONVERLET.

IN DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE IS FEDERAL-MOGUL NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR KWAADWILLIG GEDRAG OF INSTALLATIE DOOR DE GEBRUIKER EN VOOR SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR OPZET, GROVE NALATIGHEID OF NALATIGHEID BIJ DE INSTALLATIE VAN DELEN VAN FEDERAAL-MOGUL, VIA GEBRUIKERS VAN FEDERAL-MOGUL. 

8.    Slotbepalingen

8.1     Federal-Mogul is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden met een aankondigingstermijn van zes weken te wijzigen en/of aan te vullen door een gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres te sturen. Als de Gebruiker niet binnen zes weken na ontvangst bezwaar maakt tegen de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, dan treden de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking. De Gebruiker wordt in de wijzigingsmededeling uitdrukkelijk gewezen op het recht van bezwaar. In geval van een dwingende reden, in het bijzonder indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden noodzakelijk is om te verzekeren dat Federal-Mogul de wet naleeft, kan Federal-Mogul de Overeenkomst om gegronde redenen beëindigen.

8.2     Hoewel de Website wereldwijd toegankelijk is, is het mogelijk dat niet alle producten of diensten die op de Website worden besproken op alle geografische locaties beschikbaar zijn. Federal-Mogul behoudt zich het recht voor om de levering van producten of diensten te beperken tot personen, bedrijven en geografische locaties die het wenst, in overeenstemming met het geldende recht.

8.3     De Website is gecreëerd en wordt beheerd volgens de wetten van België. Deze Algemene Voorwaarden en alle contractuele of niet-contractuele aangelegenheden (met inbegrip van precontractuele aangelegenheden) in verband met het sluiten, hun geldigheid, interpretatie, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging zullen worden uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgische recht, voor zover de wetten van België niet worden aangetast door bindende toepasbare wetten, bijvoorbeeld de wetgeving inzake consumentenbescherming waar u verplicht gebruik van zou maken. Zonder afbreuk te doen aan uw bindende rechten onder het geldende recht om eventuele claims voor te leggen aan andere bevoegde rechtbanken, zal elk geschil tussen de partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, het gebruik van de Website en/of elk contractuele of niet-contractuele (met inbegrip van precontractuele) aangelegenheden in verband met het sluiten, hun geldigheid, interpretatie, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.

8.4     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, dan heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen afstandsverklaring van enige van deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van deze bepaling of voorwaarde of enige andere bepaling of voorwaarde.

8.5     Externe links: De Website bevat enkele hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden ter informatie verstrekt. Deze websites en de informatie op deze websites staan niet onder controle of toezicht van Federal-Mogul en zijn niet door ons gecontroleerd. Deze Algemene Voorwaarden zijn hier niet op van toepassing. Federal-Mogul biedt geen enkele garantie voor de kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op die websites. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die kan ontstaan door het raadplegen van de informatie op deze websites.

9.    Wettelijke kennisgeving

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, België
Registratienummer BE 0452.101.063
Handelsregister te Antwerpen
Btw-nummer: BE 0452.101.063
Telefoonnummer: +32 3 450 83 10
Email: info@fmmotorparts.com

 

10.     Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de diensten op Garage Gurus

10.1.     Toepassingsgebied

10.1.1.     De voorwaarden van deze sectie 10 zijn van toepassing in aanvulling op de Algemene Voorwaarden die hierboven in dit document zijn vermeld, als de gebruiker gebruik maakt van de diensten die toegankelijk zijn op de subsectie "Garage Gurus" van een website (hierna “Garage Gurus” genoemd).

10.1.2.     Garage Gurus is alleen toegankelijk en de diensten ervan zijn alleen beschikbaar in overeenstemming met de bepalingen van deze sectie 10.

10. 2.     Registratie en toegang tot Garage Gurus

10.2.1     Het gebruik van Garage Gurus vereist een succesvolle registratie van de Gebruiker op de Website.

10.2.2     Voor de registratie dient de Gebruiker een online-verzoek te sturen naar Federal-Mogul door de gevraagde gegevens die nodig zijn voor de registratie in te vullen in het registratievenster. Alle gegevens dienen volledig en correct te zijn. Voordat de Gebruiker het online verzoekt verstuurt, dient de Gebruiker de Algemene Voorwaarden te accepteren.

10.2.3     De Gebruiker wordt via e-mail op de hoogte gebracht van zijn of haar succesvolle registratie. Deze e-mail wordt verzonden naar het door de Gebruiker opgegeven emailadres. Na succesvolle registratie voor Garage Gurus ontvangt de Gebruiker persoonlijke toegangsgegevens voor Garage Gurus.

10.2.4     Toegang tot Garage Gurus vindt online plaats via de Website of via een directe link verstrekt door Federal-Mogul. Om in te loggen dient de Gebruiker zijn of haar persoonlijke toegangsgegevens in te voeren in de velden die op het inlogscherm worden getoond.

10.2.5     Toegang tot Garage Gurus is gratis. Er kunnen echter kosten worden gemaakt voor algemene toegang tot internet. Deze kosten zijn voor rekening van de Gebruiker.

10.2.6     Een aanspraak op registratie voor Garage Gurus bestaat niet. Federal-Mogul behoudt zich het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen de registratie voor Garage Gurus te weigeren of af te wijzen.

10.2.7     Het is mogelijk voor Gebruikers om zijn of haar gegevens te inspecteren of te wijzigen.

10.2.8     De gebruiker kan te allen tijde schriftelijk of per e-mail verzoeken om zijn toegang tot Garage Gurus te verwijderen.

10.3.     Reikwijdte van de service van Garage Gurus

10.3.1     Garage Gurus verstrekt de Gebruikers informatie over zijn producten en diensten zoals technische diensten, nieuws en trainingen (hierna "Garage Gurus -services” genoemd).

10.3.2     Alle Garage Gurus-services zijn louter informatief van aard. Dit betekent dat deze niet in de plaats komen van formele training, de noodzaak om een producthandleiding te raadplegen, of de noodzaak om een opgeleide monteur of andere dienovereenkomstig gekwalificeerde persoon te raadplegen om een product te installeren of te gebruiken.

10.3.3     Federal-Mogul streeft ernaar het informatieaanbod van Garage Gurus voortdurend te optimaliseren en aan te passen. Federal-Mogul behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken informatie aan te passen, te beperken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Federal-Mogul garandeert de Gebruiker geen toegang tot bepaalde informatie op Garage Gurus.

10.4.     Verplichtingen van de Gebruiker

10.4.1     De Gebruiker dient bij de registratie de benodigde informatie volledig en juist te verstrekken. De Gebruiker dient Federal-Mogul onverwijld op de hoogte te stellen van toekomstige wijzigingen of dient deze gegevens binnen Garage Gurus zelf bij te werken.

10.4.2     De toegangsgegevens worden als vertrouwelijke informatie beschouwd en behandeld en worden in geen geval aan derden bekendgemaakt. In geval van verlies, worden de toegangsgegevens onmiddellijk door de Gebruiker gewijzigd of vraagt de Gebruiker Federal-Mogul om deze te wijzigen, indien het vermoeden bestaat dat onbevoegde derden in het bezit zijn van de toegangsgegevens.

10.4.3     De toegangsgegevens van de Gebruiker mogen alleen door de Gebruiker worden gebruikt en in geen geval aan andere personen worden onthuld.

10.4.4     Federal-Mogul heeft het recht om de toegang van de Gebruiker tot Garage Gurus tijdelijk of permanent te blokkeren en/of te verwijderen als de Gebruiker zijn verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

10.5.     Productpresentatie

10.5.1     De producten die op de Website worden aangeboden, moeten worden aangeboden "zoals ze zijn" zonder dat Federal-Mogul enige garantie biedt vanwege de presentatie voor de beschikbaarheid of de bruikbaarheid van het aangeboden product voor een bepaald of impliciet doel.

10.5.2     Als verschillende producten met elkaar worden vergeleken, geeft Federal-Mogul in het bijzonder geen enkele garantie voor het feit dat alle producten in vergelijking met elkaar daadwerkelijk beschikbaar zijn of - in het geval van een functionele vergelijkbaarheid van de producten - dat alle andere eigenschappen of vermogenskenmerken van de vergeleken producten ook onderling vergelijkbaar zijn.